Goodall Road – Lake Oswego

Sales price: $2.1 Million

GOODALL